ЗАКОНО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

 

З А К О Н

О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА  ЗАКОНА О СИСТЕМУ  ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ  У ЈАВНОМ  СЕКТОРУ

Члан 1.

У Закону о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 18/16) члан 39. став 1. мења се и гласи:

„До 1. јула 2017. године донеће се, у складу са одредбама овог закона, закон којим се уређују плате и  друга  примања  запослених  у  органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и другим органима и организацијама које је основала аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе a на које се примењују прописи о радним односима у аутономним покрајинама или јединицама локалне самоуправе.”

У ставу 2. број: „2017” замењује се бројем: „2018”, а речи: „а до 1. јануара 2018. године закони којима се уређују плате и друга примања”, бришу се.

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„До 1. јануара 2018. године донеће се, у складу са одредбама овог закона, закони којима се уређују радноправни статус, плате и друга примања запослених у јавним службама, јавним агенцијама и другим органима и организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.”

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „ст. 1. и 2.” замењују се речима: „ст. 1–3.”.

У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. број „3” замењује се бројем

 

„4”.

У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. речи: „ст. 1. и 2.” замењују се

 

речима: „ст. 1–3.”.

 

Члан 2.

У члану 40. речи: „1. јануара 2017. године, односно од 1. јануара 2018. године – на полицијске службенике, професионалне припаднике Војске Србије и запослене у органима у чијем су делокругу безбедоносни и обавештајни послови” замењују се речима: „1. јануара 2018. године, односно од 1. јула 2017. године – на запослене у органима и организацијама аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе”.

 

Члан 3.

Овај  закон  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у

„Службеном гласнику Републике Србије”.

10.-Zakon-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-sistemu-plata-zaposlenih-u-javnom-sektoru

Related Articles

Responses

Ostavite komentar