ODRŽAN SEMINAR “MEĐUNARODNI I EVROPSKI RADNI STANDARDI”

U Beogradu je 1. oktobra održan seminar na temu „Međunarodni i evropski radni standardi“, u okviru projekta „Uloga sindikata u procesu pridruženja Evropskoj uniji“ koji Savez samostalnih sindikata Srbije u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert (FES) realizuje.
Učesnicima seminara su eksperti iz Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Srbije, Dragana Savić i Ivana Erčević prezentirale strukturu Međunarodne organizacije rada, najvažnije konvencije i preporure MOR-a, mogućnost tehničke pomoći koju MOR realizuje, kao i edukacije koju sprovodi obrazovni centar MOR-a u Torinu. Prisutni su informisani i o samoj proceduri izveštavanja o poštovanju i implementaciji ratifikovanih konvencija, a gde svoje priloge dostavljaju i socijalni partneri. Naglašeno je da je Srbija među zemljama koje su ratifikovale najveći broj konvencija, te da u principu problem predstavlja njihova implementacija. Revidirana evropska socijalna povelja je ratifikovana, ali ne I institut kolektivne žalbe, te postoji inicijativa za ratifikaciju ovog instituta, a takođe i Konvencije 154 MOR-a koja se odnosi na kolektivno pregovaranje, što je planirano Programom dostojanstvenog rada za Srbiju u 2016. godini.
Predstavnici sindikata izrazili su nezadovoljstvo učešćem u socijalnom dijalogu, što se očitovalo i prilikom nedavno usvojenog Zakona o radu po hitnoj proceduri, kao i Zakona o PIO. Izražena je i rezerva po pitanju implementacije Konvencije br 181 koja se odnosi na privatne agencije za zapošljavanje, te da će bez obzira na nameru da se ova oblast zakonom uredi biti raznih zloupotreba na štetu radnika. Takođe je ukazano na probleme u praksi da se odluke Suda iz Strazbura a koje se odnose na prava zaposlenih ne poštuju.
O procesu pridruženja EU, predstavnici sindikata informišu se samo putem prisustva na eksplanatornim skrininzima, a formiran je i konvent čiju je deklaraciju potpisao i SSSS kako bi civilno društvo bilo više uključeno u ovaj proces gde bi sindikati, kao i oni koje zastupaju bili bolje informisani. Za Sindikat je značajno poglavlje 19 i 2, koja se odnose na zapošljavanje, socijalnu politiku i slobodu kretanja radnika, ali i druga poglavlja koja na neposredan ili posredan način utiču na ekonomsku i socijalnu sigurnost zaposlenih.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar