Konvencija MOR-a br. 97 – O migraciji u cilju zapošljavanja (revidirana 1949)

Konvencija MOR-a br. 97 – O migraciji u cilju zapošljavanja (revidirana 1949)

Aneks 2

REGRUTOVANJE, UPOŠLJAVANJE I USLOVI RADA MIGRANATA REGRUTOVANIH NA OSNOVU SPORAZUMA KOJI SE ODNOSE NA KOLEKTIVNE MIGRACIJE POD KONTROLOM VLADE

Član 1.

Ovaj aneks primenjuje se na radnike migrante regrutovane na osnovu sporazuma koji se odnose na kolektivne migracije pod kontrolom vlade.

Član 2.

Kod primene ovog aneksa:

a) izraz “regrutovanje” označava:

i) angažovanje nekog lica koje se nalazi na jednoj teritoriji za račun poslodavca koji se nalazi na nekoj drugoj teritoriji, na osnovu sporazuma koji se odnose na kolektivne migracije, pod kontrolom vlade;

ii) preduzimanje obaveza prema licu koje se nalazi na jednoj teritoriji da mu se obezbede zapošljenje na drugoj teritoriji na osnovu sporazuma koji se odnose na kolektivne migracije pod kontrolom vlade, kao i zaključivanje sporazuma koji se odnose na operacije predviđene pod i) i ii), podrazumevajući pronalaženje i odabiranje migranata i njihovo slanje na put;

b) izraz “dovođenje” označava sve operacije koje se obavljaju u cilju obezbeđivanja ili olakšavanja dolaska na teritoriju lica regrutovanih pod uslovima iznetim u gornjoj alineji a) na osnovu sporazuma koji se odnose na kolektivne migracije pod kontrolom vlade;

c) izraz “upošljavanje” označava sve operacije koje se vrše u cilju obezbeđivanja ili olakšavanja stupanja na rad dovedenih lica u uslovima iznetim u gornjoj alineji (b) na osnovu sporazuma koji se odnose na kolektivne migracije pod kontrolom vlade.

Član 3.

Svaka članica za koju je ovaj aneks na snazi i čije zakonodavstvo dozvoljava operacije regrutovanja, dovođenja i upošljavanja, onakve kako su definisane u članu 2. treba da regulišu one od pomenutih operacija koje dozvoljava njeno zakonodavstvo, saglasno propisima ovog člana.

Pod rezervom odredaba predviđenih u sledećem stavu biće ovlašćeni za operacije regrutovanja, dovođenja i upošljavanja samo:

a) javni biroi ili drugi zvanični organi teritorije gde se vrše pomenute operacije;

b) zvanični organi teritorije na kojoj se ne vrše operacije i kada su ovlašćeni da obavljaju te operacije na toj teritoriji na osnovu sporazuma između zainteresovanih vlada;

c) svaki organ ustanovljen saglasno odredbama nekog međunarodnog instrumenta.

Ukoliko dozvoljava domaće zakonodavstvo ili neki bilateralni sporazum i ako je u interesu migranta, uz odobrenje i nadzor nadležne vlasti, operacije regrutovanja, dovođenja i upošljavanja mogu da obavljaju:

a) poslodavac ili lice u njegovoj službi koje se pojavljuje u njegovo ime;

b) privatni biroi.

Pravo na obavljanje poslova regrutovanja, dovođenja i upošljavanja će biti uslovljeno dobijanjem prethodnog odobrenja nadležne vlasti teritorije gde će se vršiti te operacije u slučajevima i na način kojim će biti utvrđeni:

a) bilo zakonodavstvom te teritorije;

b) bilo sporazumom između nadležne vlasti teritorije emigracije ili svakog organa ustanovljenog saglasno odredbama nekog međunarodnog sporazuma, s jedne strane, a nadležne vlasti teritorije imigracije, s druge strane.

nadležna vlast teritorije gde se vrše operacije treba, na osnovu svakog sporazuma zaključenog između zainteresovanih nadležnih vlasti, da vrši nadzor nad delatnostima lica ili organa kojima je na osnovu prethodnog stava izdato ovlašćenje, izuzimajući svaki drugi organ ustanovljen saglasno odredbama nekog međunarodnog instrumenta čiji će položaj (status) i dalje biti regulisan pomenutim instrumentom ili svakim drugim sporazumom zaključenim između pomenutog organa i zainteresovane nadležne vlasti.

Pre nego što odobri dovođenje radnika migranata, nadležna vlast teritorije imigracije treba da proveri da li već postoji dovoljan broj radnika koji mogu da se uposle na radnim mestima koje treba popuniti.

Ovim članom se ovlašćuje samo nadležna vlast teritorije emigracije da omogućava odlazak radnika migranata na teritoriju članice i ne može se tumačiti kao da se njime ovlašćuje neko drugo lice ili organ.

Član 4.

Svaka članica kod koje je ovaj aneks na snazi se obavezuje da će obezbediti da operacije regrutovanja, dovođenja i upošljavanja radnika migranata koje vrše javne službe budu besplatne.

Administrativne troškove za regrutovanje, dovođenje i upošljavanje neće snositi migrant.

Član 5.

Kada se radi o grupnom prevozu migranata iz jedne zemlje u drugu, gde je potrebno preći i preko neke treće zemlje, nadležna vlast zemlje koja se prelazi u tranzitu treba da preduzme mere za ubrzavanje tog prelaska da bi se izbeglo zakašnjavanje i administrativne teškoće.

Član 6.

Svaka članica za koju je ovaj aneks na snazi i koja je ustanovila sistem kontrole ugovora o radu zaključenih između poslodavaca ili lica koje se pojavljuje u njegovo ime i radnika migranta, obavezuje se da zahteva:

a) da se jedan primerak ugovora o radu uruči migrantu pre odlaska ili, ako se zainteresovane vlade slože, u nekom centru za prihvatanje prilikom dolaska na teritoriju imigracije;

b) da ugovor o radu sadrži odredbe u kojima su predviđeni uslovi rada i naročito plata koja je ponuđena migrantu;

c) da migrant pre odlaska dobije pismena obaveštenja o opštim uslovima života i rada na teritoriji imigracije, sadržina u dokumentu koji se odnosi na njega ili grupu kojoj pripada.

Kada se jedan primerak ugovora o radu daje migrantu prilikom dolaska na teritoriju imigracije, isti treba pre polaska da dobije dokument sa obaveštenjima koja se odnose na njega ili na grupu kojoj pripada o stručnoj kategoriji u kojoj će raditi i o ostalim uslovima rada, naročito o minimalnoj plati koja mu je zagarantovana.

Nadležna vlast će preduzeti potrebne mere za poštovanje odredaba prethodnih stavova, s tim da se u slučaju prekršaja primene odgovarajuće sankcije.

Član 7.

Mere predviđene u članu 4. Konvencije treba da u određenim slučajevima podrazumevaju:

a) pojednostavljenje administrativnih formalnosti;

b) ustanovljenje službe tumača;

c) svaku potrebnu pomoć u toku početnog perioda, prilikom smeštaja migranata i članova njihove porodice kojima je odobreno da ih prate ili da dođu docnije;

d) socijalnu zaštitu migranata i članove njihove porodice u toku putovanja, naročito na brodovima;

e) odobrenje za likvidaciju i transfer imovine migranta koji je primljen u svojstvu stalnog radnika.

Član 8.

Nadležna vlast treba da preduzme odgovarajuće mere pomaganja radnicima migrantima u prvo vreme da regulišu pitanja koja se odnose na njihove uslove rada; ukoliko je korisno, ove mere se mogu preduzimati uz saradnju zainteresovanih dobrovoljnih organizacija.

Član 9.

Ako radnik migrant doveden na teritoriju jedne članice saglasno odredbama člana 3. ovog aneksa, iz nekog razloga za koji nije odgovoran ne dobije zapošljenje za koje je bio regrutovan ili neko drugo odgovarajuće zapošljenje, putne troškove za sebe i za članove svoje porodice kojima je odobreno da ga prate ili da mu se docnije pridruže, podrazumevajući administrativne takse, prevoz i izdržavanje do mesta opredeljenja, kao i za prevoz stvari za domaćinstvo, ne treba da snosi migrant.

Član 10.

Ako nadležna vlast teritorije imigracije smatra da zapošljenje za koje je migrant regrutovan na osnovu člana 3. ovog aneksa ne odgovara, ta nadležna vlast će preduzeti odgovarajuće mere za pomoć tom migrantu da nađe pogodno zapošljenje koje ne bi išlo na štetu domaćih radnika, u očekivanju dok ne dobije takvo zapošljenje; ona treba da obezbedi bilo njegovo izdržavanje za to vreme, bilo povratak u oblast u kojoj je regrutovan ukoliko se migrant slaže ili je pristao prilikom regrutovanja da se tamo vrati pod tim uslovima, bilo njegovo nastanjivanje u nekom drugom mestu.

Član 11.

Ako je radnik migrant izbeglica ili raseljeno lice prekobrojan na bilo kakvom poslu na teritoriji imigracije gde je došao shodno članu 3. ovog aneksa, nadležna vlast te teritorije treba da se postara da nađe odgovarajuće zapošljenje koje ne šteti domaćim radnicima i da preduzme mere da mu se obezbedi izdržavanje dok ne dobije odgovarajuće zapošljenje ili dok se ne nastani u nekom drugom mestu.

Član 12.

Nadležne vlasti zainteresovanih teritorija treba da zaključuju sporazume, u cilju regulisanja pitanja od zajedničkog interesa koja se mogu postaviti u vezi sa primenom odredaba ovog aneksa.

Kada članice raspolažu sistemom kontrole ugovora o radu, u pomenutim sporazumima treba naznačiti metode kojih treba poslodavac da se pridržava radi ispunjenja obaveza iz ugovora.

Po potrebi, u ugovorima treba predvideti saradnju u pogledu pomoći migrantima da reše pitanja koja se odnose na njihove uslove rada, na osnovu člana 8. između nadležne vlasti teritorije imigracije ili organa ustanovljenog saglasno odredbama nekog međunarodnog instrumenta i nadležne vlasti teritorije imigracije.

Član 13.

Svako lice koje podstiče na nedozvoljenu ili ilegalnu imigraciju će biti kažnjeno odgovarajućom kaznom.

Konvencija MOR-a br. 97 – O migraciji u cilju zapošljavanja (revidirana 1949)

Related Articles

Responses

Ostavite komentar